Stadgar för SeniorNet Linköping antagna vid möte 2010-11-24

§ 1 Namn och verksamhet

SeniorNet Linköping är en ideell klubb inom riksföreningen SeniorNet Sweden. Klubben är en ideologiskt och politiskt obunden förening grundad på SeniorNet Swedens stadgar.
Klubben verkar inom IT-området för sina medlemmar och övriga seniorer. Verksamheten skall utveckla IT-kunskapen hos seniorer, så att de kan använda sig av IT och utnyttja tjänster och andra aktiviteter, som är baserade på IT.
Föreningen skall tillhandahålla en webbsida för att lämna information om föreningens verksamhet.

§ 2 Medlemskap

Klubben vänder sig till alla seniorer.
Medlem i klubben blir den som även anmält sig som medlem i SeniorNet Sweden och vid inträdet betalt gällande årsavgift.
Medlem, som trots påminnelse inte betalar medlemsavgift årligen inom föreskriven tid, anses ha utträtt ur klubben.
Juridisk person – privat eller offentlig organisation eller institution kan antas som stödjande medlem. Vederbörandes årsavgift beslutas från fall till fall.

§ 3 Klubbmöte

Klubbens högsta beslutande organ är klubbmötet.
Sådant möte sammankallas som årsmöte eller extra klubbmöte utöver årsmötet. Alla medlemmar äger rätt att närvara vid klubbmöten och har yttrande- och rösträtt.
Medlem har rätt att avge motion till såväl klubbens som SeniorNet Swedens årsmöte.
Motioner skall behandlas av styrelsen och vidarebefordras därefter till klubbens årsmöte.
Motion till SeniorNet Sweden vidarebefordras efter styrelsebehandling till SeniorNet Sweden före februari månads utgång.
Motioner skall skriftligen och senast den 1 februari vara ingivna till SeniorNet Linköpings styrelse.
Stödjande medlem har ej rösträtt. Alla röstningar avgörs med enkel majoritet, utom vid personval då den väljs, som erhållit flest röster.
Vid lika röstetal avgör lotten.

§ 4 Årsmöte

Ordinarie årsmöte skall hållas under mars månad. Tidpunkt bestäms av styrelsen.
Kallelse till årsmöte skall ske senast fjorton dagar före mötet.
Medlemmar som anmält e-postadress erhåller kallelse denna väg och medlemmar som saknar sådan erhåller kallelse via klubbens webbsida och via annons i lokalpressen.
Vid ordinarie årsmöte skall förekomma:
 1. Årsmötets öppnande
 2. (Parentation)
 3. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
 4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 5. Upprättande och godkännande av röstlängd
 6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte årsmötets ordförande justera årsmötesprotokollet
 7. Fastställande av föredragningslista (dagordning)
 8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsresultat
 9. Föredragning av revisorernas berättelse
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Beslut om klubbavgift och andra avgifter påföljande år
 13. Fastställande av budget och verksamhetsplan
 14. Beslut om antal styrelseledamöter minst 5, samt minst två ersättare för 1 år
 15. Val av ordförande
 16. Val av övriga styrelseledamöter och ersättare
 17. Val av två revisorer och en ersättare
 18. Val av valberedning om tre medlemmar, varav en sammankallande
 19. Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet
 20. Ärenden som väcks genom motion (som skall vara styrelsen tillhanda före den 1 februari)
 21. Föredragning av till SeniorNet Sweden inkomna motioner
 22. Årsmötets avslutning
Föredragningslistan utnyttjas i tillämpliga delar vid extra klubbmöte.

§ 5 Styrelse

Styrelsen är klubbens beslutande organ då klubbmöte inte är samlat.
SeniorNet Linköping styrelse består av ordförande och minst fem av årsmötet valda ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt eventuella övriga behövliga funktionärer. Styrelsen utser representant(er) och en ersättare med rösträtt för klubbens medlemmar vid SeniorNet Swedens årsmöte.
Ordförande väljs för ett år.
Styrelsens ledamöter väljs förskjutet för två år.

§ 6 Styrelsens beslutsmässighet

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger årligen på kallelse av ordförande, vid förfall för denne av sekreteraren. Styrelsen är beslutsmässig när minst tre ledamöter deltar i sammanträdet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Vid sammanträdet skall föras protokoll, som skall justeras av ordföranden och en ledamot.

§ 7 Firmateckning

Klubbens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig,

§ 8 Verksamhetsår och räkenskaper.

Klubbens verksamhetsår är kalenderår.
Styrelsen skall föra räkenskaper som, vederbörligen avslutade per kalenderår, tillsammans med verksamhetsberättelse överlämnas till revisorerna före utgången av nästföljande januari för granskning. Revisionsberättelsen skall vara klubbens styrelse tillhanda senast i februari. Räkenskaperna skall vara förda i enlighet med god revisionssed. Verksamhets- och revisionsberättelser samt protokoll från årsmötet skall före maj månads utgång vara insända till SeniorNet Swedens kansli.

§ 9 Valberedning

Valberedning väljs vid årsmöte varvid sammansättningen skall vara tre medlemmar, varav en sammankallande. Valberedningen föreslår ordförande och det antal ledamöter som föreningen beslutar att styrelsen skall innehålla enligt § 5, samt ersättare.

§ 10 Stadgeändring

För ändring av stadgarna krävs beslut av två på varandra följande klubbmöten med minst tre månaders uppehåll mellan dessa, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. Sådan ändring av klubbens stadgar skall insändas till SeniorNet Sweden.

§ 11 Upplösning av klubben

Klubben kan upplösas genom beslut av två på varandra följande klubbmöten, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. Beslut om upplösning måste fattas med minst tre fjärdedels majoritet av närvarande medlemmar vid båda tillfällena för giltighet. Bestämmelse under § 3 skall här inte tillämpas. Vid klubbens upplösning skall beslutas om fördelning av eventuella tillgångar.